facebook

Радио-телевизионен център на НБУ

Художествен съвет

art-uni-2_1050x399_crop_478b24840a

 

Ръководител:

проф. Людмил Христов - Директор на РТЦ

 

Членове:

доц. д-р Кристиян Постаджиян - Зам.-ректор по учебната дейност

д-р Евелина Андреева - Директор "Стратегическо развитие и маркетинг"

доц. Снежина Петрова - Ръководител на департамент "Театър"

доц. д-р Йордан Ефтимов - преподавател в департамент "Нова българистика"

Елена Гюрова - Директор на отдел "Външни комуникации"

 

 

Функции:

  1. Подпомага Директора при планирането на творческите проекти в РТЦ
  2. Участва в създаването и актуализирането на концепцията за телевизията и радиото на НБУ
  3. Дава препоръки при неспазване свободата на словото и персоналната отговорност на журналистическия труд, при нарушаване на етичния кодекс на медиите и на НБУ, както и при възникнали творчески спорове и спорове за авторски права.
  4. Обсъжда и други въпроси, свързани с дейността на РТЦ, когато бъде сезиран от Председателя на Художествения съвет.